Caturday with one redhead and his girlfriend.

in hive-134382 •  13 days ago 

ENG/PL

2.jpg


In the morning I had to jump to a friend to take one thing.

We talked for a while walking in his garden. At the very end of the garden, in the corner, in the tall grass, such a redhead slept well.
After a few minutes, when we passed this place again, the redhead changed his position, but he was still sleeping soundly, doing nothing of our walk.

Rano musiałem skoczyć do kumpla, by wziąć jedną rzecz.
Przez chwilę rozmawialiśmy spacerując po jego ogrodzie. Na samym końcu ogrodu, w kącie, w wysokiej trawie, spał taki jeden rudzielec.
Po kilku minutach, kiedy ponownie minęliśmy to miejsce, rudy zmienił pozycję, ale wciąż spał twardo, zupełnie nas olewając :)2a.jpg


I asked my friend - is this Your cat?

He said no, but this redhead often comes to visit the black cat who lives in a friend's house.
Walking towards the gate I met this black beauty.

Zapytałem mojego kumpla, czy to jego kot.
Odpowiedział, że nie, ale ten rudy często odwiedza czarną kotkę mieszkającą w domu mojego znajomego.
Idąc w stronę bramy spotkałem tą czarną piękność.4.jpg


She lay lazily in the shade.

Perhaps she is waiting patiently for her red-haired boy to wake up and go hunting together ...

Leżała leniwie w cieniu.
Być może czeka cierpliwie, aż jej rudy chłopak obudzi się, i ruszą razem na polowanie ...

5.jpg


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Oba cudne!

Rudego nie chciałem budzić, ale miałem nadzieję, że czarna da się pogłaskać - w końcu pozwoliła do siebie podejść tak blisko z telefonem..... taaaaa... zapomnij.... te wielkie oczy sugerowały gotowość do ucieczki, gdy tylko podszedłem o krok bliżej :)

A co jakiś obcy chłop będzie do niej podchodził :)

Congratulations @ptaku! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 700 replies. Your next target is to reach 800 replies.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

This post was chosen to be voted by THEUNION.
theunion.png